Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
 

Artikel 1. Identiteit partijen

In deze voorwaarden, hier te noemen “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

Verkoper: Coastline.shop / Flex statutair gevestigd te Sassenheim, Nederland, zijnde de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Adres: Wildrijklaan 1 2171 RG Sassenheim, Nederland

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 27359475

BTW-nummer: NL170848784B01

Koper: De wederpartij van Verkoper bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 3 van deze Voorwaarden;

 

Artikel 2. Toepasselijkheid en geldigheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verkoper, iedere bestelling van Koper en op iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Verkoper en Koper. 

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld op zodanige wijze dat deze door Koper op een eenvoudige wijze kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Koper is verplicht de Algemene Voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst te accepteren, bij gebreke waarvan er geen overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten

Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt ofwel de looptijd die op de website staat vermeld. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding vervalt de aanbieding van rechtswege en  kan Koper geen gebruik meer maken van de aanbieding.

Bestellingen

3.3 Koper kan bestellen op de manieren die worden beschreven op de servicepagina’s. 

3.4 Verkoper kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst.

3.5 Indien Verkopergoede gronden heeft, is Verkoper gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden..

3.6 Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren:

- indien Verkoper het woonadres van Koper niet kan vaststellen;

- indien de bestelling buiten Nederland afgeleverd moeten worden;

- indien de bestelling wordt geplaatst door een persoon onder de 18 jaar;

3.7 Indien Verkoper een bestelling niet accepteert of indien Verkoper bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt Verkoper dit uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan Koper mede.

Overeenkomst

3.8 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 3.5, tot stand op het moment dat Koper een bestelling plaatst bij Verkoper op basis van het aanbod van Verkoper en Koper voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.9 Verkoper zal de ontvangst van de bestelling langs elektronische weg bevestigen. Zolang de ontvangst van de bestelling niet is bevestigd, kan Koper de overeenkomst ontbinden.

                                                                                                                                                                               

Artikel 4. Prijzen, verzendkosten en betaling

4.1 De in de webshop online vermelde prijzen voor de aangeboden goederen zijn in Euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

4.2 Verkoper kan bij iedere bestelling een bedrag aan verzendkosten in rekening brengen, ongeacht het aantal bestelde artikelen.

4.3 Koper kan de bestelde producten betalen door middel van verschilende betaalmethoden, waaronder credit card en Ideal.

4.4 Bij betaling met credit card behoudt Verkoper zich het recht voor om te controleren of de creditcard geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of de adresgegevens van Koper juist zijn. Verkoper behoudt zich het recht voor de aankoop met creditcard te weigeren.

4.5 Indien Koper met de betaling van een of meer reeds aan Koper geleverde bestelling(-en) in verzuim is, heeft Verkoper het recht om nieuwe bestellingen te weigeren of om voorwaarden te verbinden aan de bestelling.

 

Artikel 5. Levering en risico

5.1 Verkoper betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van de bestelde artikelen.

5.2 Verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.

5.3 De levering vindt in de regel plaats binnen 4 werkdagen nadat de bestelling is ontvangen doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

5.4 In het geval de levering vertraging ondervindt, of indien een geaccepteerde bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden geleverd, ontvangt Koper hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. In geval van ontbinding zal Verkoper, indien Koper de bestelde producten reeds betaald heeft, het ontvangen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken na ontbinding, terugbetalen.

5.5 Het risico van beschadiging en/ of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen..

5.6  De levering van de gekochte producten geschiedt op het adres zoals door Koper bij de bestelling is opgegeven. Indien Koper niet thuis is op het moment van levering, is Verkoper gerechtigd de producten bij de buren af te leveren.

5.7 Koper is verplicht de zaken op de overeengekomen plaats/plaatsen af te nemen op het moment dat Verkoper deze bij hem/haar aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem/haar volgens de overeenkomst ter beschikking wordt gesteld. Blijft Koper ter zake in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten voor zijn rekening, waaronder de in artikel 4.2 genoemde verzendkosten.

5.8 Artikelen die op verzoek van Koper zijn bedrukt, al dan niet met een team- of bedrijfslogo, kunnen niet meer worden geretourneerd. Koper is verplicht deze artikelen af te nemen. 
 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten heeft Verkoper in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat Verkoper gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Er is onder andere sprake van overmacht in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, ongeacht of dit zich voordoet bij Verkoper of bij de toeleveranciers van Verkoper.

 

Artikel 7.Herroepingsrecht bij levering van producten

7.1 Koper heeft het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden gedurende 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product / de producten.

7.2 Tijdens deze termijn zal Koper zorgvuldig omgaan met het producten / de producten en de verpakking en deze alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen oordelen of hij/zij het product / de producten wenst te houden.

7.3 Indien Koper van zijn/ haar herroepingrecht gebruik wenst te maken, dient Koper het product / de producten binnen de in artikel 7.1 genoemde termijn te retourneren door gebruik van het daarvoor meegeleverde retourformulier aan volgend adres: Coastline.shop, 2361 JA Warmond, Nederland, t.a.v. retour afdeling.

7.4 De geretourneerde producten moeten zich in een staat bevinden, die overeenkomt met een normaal gebruik ten behoeve van het passen zoals dit ook in de winkel met het passen gebruikelijk is  en moeten voorzien zijn van de originele etiketten en/of labels. Wanneer een product in kwaliteit achteruit is gegaan en/of de originele etiketten en/of labels zijn verwijderd, behoudt Verkoper het recht voor de koopprijs van het product alsnog in rekening te brengen.

7.5 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van retourzending voor zijn/haar rekening. In het geval Koper alle artikelen retourneert, dan zijn de reeds in rekening gebrachte verzendkosten niet verschuldigd. Bij gedeeltelijke retournering, zijn de verzendkosten wel, in zijn geheel, verschuldigd.

7.6 Indien de Koper reeds heeft betaald voor de geretourneerde producten, zal Verkoper dit bedrag binnen 30 dagen na retourzending terugbetalen aan Koper.

 

Artikel 8 Reclames 

8.1 Alle zendingen worden door Verkoper verzekerd. Indien Koper  vóór het openen van het pakket met bestelde producten schade constateert aan de verpakking, dient Koper meteen contact met Verkoper op te nemen. Indien Koper het pakket al heeft geopend op het moment dat Koper de schade constateert, moet Koper dit aangeven op de  toegevoegde retourbon.

8.2 Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient Koper, Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 (zeven) werkdagen na aflevering van het product aan koper, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.3 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te voorkomen afwijkingen in kwaliteit, kleur, maat, gewicht, finish, dessin e.d. vormen geen grondslag voor klachten.

8.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Verkoper de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

Artikel 9. Garantie en Aansprakelijkheid

9.1 Mededelingen betreffende de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen en behandeling van geleverde zaken gedaan door of namens Verkoper  gelden slechts als garantie indien zij door Verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk in de vorm van een garantie zijn bevestigd.

9.2 Indien Koper gedurende de garantietermijn zonder voorafgaande toestemming van Verkoper reparaties of veranderingen aan het product uitvoert of laat uitvoeren, dan vervalt de garantieverplichting onmiddellijk.

9.3 De aansprakelijkheid van Verkoper tegenover Koper ter zake het niet-tijdig en-of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende levering.

 

Artikel 10 Aanpassing overeenkomsten

10.1 Veranderingen van en aanvullingen op afgesloten overeenkomsten zijn slechts van kracht indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Verkoper en Koper zijn overeengekomen.

 

Artikel 11. Geschillen en toepasselijk recht

11.1 Alle geschillen betrekking hebben de op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Koper woonachtig is ofwel aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen Verkoper is gevestigd.

11.2 De overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen tussen Koper en Verkoper worden beheerst door Nederlands recht.